PŁATNOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach
A. WPISOWE
  1. Opłata wpisowa w wysokości 300,00 zł jest wpłacana jednorazowo. W przypadku rodzeństw zapisywanych w tym samym roku szkolnym - 50% zniżki na drugie dziecko.
  2. Dzieci, które uczęszczały do Katolickiego Przedszkola, są zwolnione z opłaty wpisowej.
B. CZESNE

I. CYKL KSZTAŁCENIA W OŚMIOLETNIEJ KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wysokość czesnego wynosi 360,00 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy od klasy I do VII, a w klasie VIII 432,00 zł płatne przez 10 miesięcy tj. od września do czerwca.

II. CYKL KSZTAŁCENIA IV – VIII NA PIĘCIOLETNI OKRES NAUKI

Wysokość czesnego wynosi 370,00 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy w klasach IV-VII, a w klasie VIII 444,00 zł płatne przez 10 miesięcy tj. od września do czerwca.

III. CYKL KSZTAŁCENIA VII – VIII DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM WDRAŻANIA REFORMY EDUKACJI

Wysokość czesnego wynosi 380,00 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy w klasie VII, a w klasie VIII 456,00 zł płatne przez 10 miesięcy tj. od września do czerwca.

IV. GIMNAZJUM DO 2018/2019

Wysokość czesnego dla uczniów klas II wynosi 350,00 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy. Wysokość czesnego dla uczniów klasy III wynosi 420,00 zł, płatne przez 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

V. Czesne należy wpłacać do 10-go dnia każdego miesiąca na konto:

Bank Spółdzielczy O/Cieszyn nr 68 8113 0007 2001 0000 9986 0001

VI. ZNIŻKI

Od dnia 01.09.2013 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” (Katolickie Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach do sierpnia 2019r. , powstała z gimnazjum Katolicka Szkoła Podstawowa oraz Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach) obowiązują następujące ulgi dla rodzeństwa w odpłatności czesnego:
a) drugie dziecko w gimnazjum lub w szkole podstawowej - 50 % czesnego,
b) trzecie dziecko w gimnazjum lub w szkole podstawowej - 50 % czesnego,
c) czwarte i każde następne dziecko w gimnazjum lub w szkole podstawowej - bezpłatnie.

Kolejność rodzeństwa liczy się od najwyższego poziomu kształcenia.

Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach + rodzeństwo w Katolickim Gimnazjum, Katolickiej Szkole Podstawowej w Czechowicach-Dziedzicach – 10% ulgi dla dziecka w przedszkolu.

Istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego i naukowego. W przypadku trudnej sytuacji materialnej, chorobowej, losowej rodzic może ubiegać się o zniżkę czesnego.