Projekt Unijny
Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

 

Wartość projektu: 299 629,75 zł

Dofinansowanie: 269 666,77 zł

 

Celem projektu jest rozwój 74 uczniów i uczennic (39K, 35M) Katolickiej Szkoły Podstawowej w Czechowicach-Dziedzicach oraz nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez indywidualizację nauczania w klasach od IV do VIII i wsparcie ucznia młodszego w klasie I uwzględniającą możliwości psychofizyczne uczniów oraz uczennic oraz dokształcanie 10 nauczycielek nauczycieli (8K, 2M) w oparciu o potrzeby edukacyjne zdiagnozowane w Kompleksowym Programie Wspomagającym w okresie od 1.09.2018 do 30.11.2020.

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 74: 39K, 35M

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 10: 8K, 3M

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 15: 7K, 8M

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne: 1.

 

Wskaźniki rezultatu:

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 8 (7K, 1 M)

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 60: 31K, 29M).

 

 

W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:

Zadanie 1: Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem/uczennicą. W ramach tego zadania zaplanowano przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu TIK.

W ramach zadania prowadzone będą następujące zajęcia:

 

► My się byków nie boimy – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

► Matma jest prosta-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

► I ty możesz zostać Pitagorasem – zajęcia z matematyki dla zdolnych

► English for everyone – zajęcia z dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

► English is fun – język angielski angielski dla zdolnych

► Język niemiecki dla zdolnych

► Język francuski dla zdolnych

► Tropiciele przyrody – zajęcia dla zdolnych

► Laboratorium chemiczne – zajęcia dla zdolnych

► Chemia może być prosta – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

► Informatyka dla zainteresowanych – zajęcia dla uczniów zdolnych

► Wielbiciele anatomii– biologia dla zdolnych

 

Zadanie 2: Wsparcie ucznia/uczennicy młodszego/młodszej kl.I

W ramach zadania przewidziano zakup programów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych .W ramach zadania prowadzone będą następujące zajęcia:

► Logopedia dla kl.I

► Wiem i rozumiem – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl I

 

Zadanie 3: Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli

W ramach tego zadania przewidziano szkolenia dla nauczycieli:

 

► Tablica interaktywna – nowy środek dydaktyczny w szkole

► Urządzenia mobilne w szkole – tablet i smart fon w zastosowaniach edukacyjnych

► Jak nauczyć dziecko dobrze i ładnie czytać

► Zastosowanie nowoczesnych darmowych aplikacji w procesie dydaktycznym

► Dysleksja w szkole

► Jak rozwijać twórcze i kreatywne myślenie u uczniów

► Matematyka łatwa dla każdego dziecka.