Projekt Unijny

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

 

Wartość projektu: 222.892,40 zł

Dofinansowanie: 200.603,16 zł

 

Celem projektu jest rozwój uczniów i uczennic Katolickiego Gimnazjum w Cieszynie oraz Katolickiego Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach oraz nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez indywidualizację nauczania uwzględniającą możliwości psychofizyczne uczniów i uczennic oraz  dokształcanie nauczycieli w oparciu o potrzeby edukacyjne zdiagnozowane w Kompleksowych Programach Wspomagających w okresie od 1.09.2017 do 30.06.2019.

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 85: 37M, 48K

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 2

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 24; 3M, 21K

 

Wskaźniki rezultatu

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 69: 30M, 39K

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych:  2

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 24: 3M, 21K

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 

Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem/uczennicą w Katolickim Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach. W ramach tego zadania zaplanowano przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu TIK.

 

W ramach zadania prowadzone będą następujące zajęcia:

 

► Z matematyką za pan brat: matematyka dla zdolnych

► Matematyka w centrum uwagi – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

► Najzdolniejsi z fizyką wkraczają w świat – zajęcia z fizyki dla zdolnych

► Mędrca szkiełko i oko-n@sz mikroskop i t@blet – zajęcia z biologii dla zdolnych

► e-francuski moją drogą do przyszłości – zajęcia z j. francuskiego dla zdolnych

► Światło, kamera, akcja! Kręcimy po angielsku – j. angielski dla zdolnych

► Podróż przez kultury świata z językiem angielskim – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

► Laboratorium chemiczne – chemia dla zdolnych

► Poznaję świat-zajęcia z j. niemieckiego dla zdolnych

► Informatyka inwestycją w przyszłość – zajęcia z informatyki dla zdolnych

► Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z dysleksją

 

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w Katolickim Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach. W ramach tego zadania przewidziano szkolenia dla nauczycieli:

 

► Uczeń dyslektyczny na lekcjach języka obcego

► Tablica interaktywna – nowy środek dydaktyczny w szkole

► Praca z uczniem zdolnym na wszystkich etapach kształcenia. Rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron i zainteresowań dziecka

► Twórcze wykorzystanie narzędzi ICT na lekcji języka obcego