HISTORIA
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach
"Katolik" naszą przystanią

Jakie cele przed nami ?

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta, nazywane jest popularnie "katolikiem" wśród czechowiczan oraz uczniów. Ta, na co dzień stosowana nazwa, zawiera w swoim znaczeniu pewne postawy i wartości, którymi powinien się charakteryzować nasz absolwent. Szkołę niewątpliwie wyróżnia wysoki poziom nauczania, jednak najistotniejsze jest wychowanie w duchu chrześcijańskich zasad. Nadrzędny cel stanowi kształtowanie wśród uczniów prawidłowej hierarchii wartości opartej na miłości do Boga i bliźniego oraz przekonaniu, że żyję dla innych, nie dla siebie (jakże marginalizowanych we współczesnym świecie). Zadaniem szkoły jest wychowanie przyszłego pokolenia mądrych Polaków- katolików-patriotów, ludzi zakorzenionych w ojczystej historii i kulturze, nie bojących się wyzwań ani samodzielnego myślenia, umiejących znaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie, bardzo dobrze posługujących się co najmniej jednym językiem obcym i technologiami informatycznymi, a jednocześnie wrażliwych i otwartych na potrzeby drugiego człowieka.

Co proponujemy ?

Kameralność szkoły sprawia, że nikt u nas nie jest anonimowy, każdy jedyny i niepowtarzalny ze swoimi wadami i zaletami ma możliwość doskonalenia umiejętności i kształtowania charakteru. Służą temu: skuteczny program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich, rozszerzone programy nauczania z większości przedmiotów, zwiększone liczby godzin z języków obcych oraz informatyki, a także zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy rozwijające zainteresowania. W szkole funkcjonuje system stypendialny obejmujący stypendia socjalne oraz za wyniki w nauce. Organizujemy także zajęcia wspomagające dla uczniów. Wspólnie się uczymy, modlimy, dojrzewamy, kształtujemy swoją osobowość, a także bawimy.

Nasza krótka historia:
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta rozpoczęła swoją działalność jako Katolickie Gimnazjum 1 września 2009 r. Jest szkołą niepubliczną działająca na prawach publicznej, a prowadzoną przez Stowarzyszenie "Dziedzictwo" - spadkobiercę powstałego w 1873 roku "Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku". Podobnie jak przed laty Stowarzyszenie zajmuje się szerzeniem oświaty i kultury na gruncie katolickim oraz działalnością charytatywną. Prezesem Stowarzyszenia jest ks. Biskup Roman Pindel. Szkoła została uznana za katolicką na mocy dekretu z dnia 17 stycznia 2013 r. W czerwcu 2012 r. gimnazjum opuścili pierwsi absolwenci, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego.